Algemene Voorwaarden

De huurovereenkomst

Deze Huurvoorwaarden, het huurdocument dat u ontvangt wanneer u toegang krijgt tot de auto die u huurt (de “Huurovereenkomst”) elke door u ondertekende aanvullende overeenkomst, alle documenten of overeenkomsten (of links naar online documenten of overeenkomsten ) elektronisch naar u verzonden in verband met uw huur, vormen de “Huurovereenkomst” tussen uzelf en HT Rent A Car.

Uw huur

U huurt bij HT Rent A Car de auto beschreven op de Huurovereenkomst, waarbij verhuur uitsluitend een overdracht van bezit is en geen eigendomsoverdracht. U gaat akkoord met de voorwaarden in de huurovereenkomst, op voorwaarde dat een dergelijke voorwaarde niet verboden is door de wet van een rechtsgebied dat deze huur omvat, in welk geval deze wet van toepassing is. “Huurder” verwijst naar de persoon die deze overeenkomst ondertekent, “Eigenaar” verwijst naar HT Rent A Car.

Wie mag de auto besturen

U verklaart aan HT Rent A Car dat u een bekwame bestuurder en in het bezit van een geldig rijbewijs bent en dat  zult blijven gedurende de gehele huurperiode. Elke Bevoegde Bestuurder moet ten minste 21 jaar oud zijn en moet ook een bekwame en geldige bestuurder zijn gedurende de tijd dat deze persoon de auto bestuurt. Het is elke andere persoon dan de Huurder of een Gemachtigde Bestuurder verboden om de auto te besturen. De Huurder erkent dat hij/zij te allen tijde financieel verantwoordelijk blijft onder de Huurovereenkomst, zelfs als de auto wordt bestuurd door een Toegestane Bestuurder of iemand anders dan uzelf.

Inleveren van de auto

U stemt ermee in om de auto aan ons terug te geven in dezelfde staat waarin u hem heeft ontvangen, op de datum, het tijdstip en de locatie zoals vermeld in de huurovereenkomst. Als u later retourneert, kunnen er kosten voor te late retournering in rekening worden gebracht. Als u de huurperiode wilt verlengen, moet u contact met ons opnemen via 005999510935 om de verlenging aan te vragen vóór uw terugkeerdatum. Wij kunnen al dan niet verlenging verlenen of weigeren deze te verlenen voor de gehele periode die u aanvraagt. Als u de auto niet inlevert op de in de huurovereenkomst vermelde locatie, zoals en wanneer vereist volgens de huurovereenkomst, heeft HT Rent a Car het recht om de auto onmiddellijk terug te vorderen. Eventuele gerechtelijke kosten om het huurvoertuig op te eisen, zijn voor rekening van de Huurder.

VERBODEN GEBRUIK VAN DE AUTO

Het is niet toegestaan:

 • om personen of passagiers tegen betaling vervoeren.
 • om meer meer mensen te vervoeren dan het aantal veiligheidsgordels in de auto.
 • om brandbare en/of explosieve goederen in de auto te vervoeren
 • om een ander voertuig en/of object te duwen/slepen.
 • om de maximumsnelheid te overschrijden, roekeloos te rijden, racen of deel te nemen aan illegale activiteiten tijdens het gebruik van de auto.
 • om de auto off-road te rijden.
 • om huisdieren/dieren in de auto te vervoeren.
 • om de auto op een illegale/onveilige manier te besturen.
 • om in de auto te roken.
 • om de auto aan iemand anders te verhuren.
 • om andere mensen de auto te laten besturen. Als er onder welke omstandigheden dan ook een andere bestuurder wordt aangetroffen die de auto bestuurt, heeft de eigenaar het recht om de auto terug in bezit te nemen. De bestuurder is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig.

REPARATIE, VEILIGHEID EN BRANDSTOF

Indien het gehuurde voertuig betrokken raakt bij een ongeval, dient de Huurder de Eigenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Er mag geen reparatie worden uitgevoerd zonder toestemming van de eigenaar. De Huurder is verantwoordelijk voor en stemt ermee in de reparatiekosten te betalen voor fysieke schade of algemene schade aan het voertuig. Betaling dient onmiddellijk te geschieden, tenzij er een andere alternatieve regeling is getroffen met de Eigenaar.

U moet:

 • elk defect aan de auto waarvan u op de hoogte bent aan de eigenaar melden
 • de auto op slot doen en de autosleutels altijd in uw bezit hebben
 • uw persoonlijke bezittingen nooit in de auto achterlaten. Doet u dit toch dan zijn in het geval van een auto-inbraak en/of diefstal alle kosten voor uw rekening.
 • alle schriftelijke of ongeschreven instructies van de eigenaar volgen
 • het voertuig tanken tot hetzelfde brandstofniveau als bij afleveren
 • de aangewezen brandstof gebruiken
 • in geval van een ongeval de eigenaar onmiddellijk informeren
 • de auto schoon inleveren. Zo niet, dan betaalt u $20 schoonmaakkosten.

GPS track & trace

Huurder is ermee bekend en stemt ermee in dat het voertuig is voorzien van elektronische startonderbrekers en/of Track en Trace systemen. De Eigenaar zal deze systemen alleen gebruiken wanneer dat nodig is.

ONGELUK

Bij een ongeval moet de huurder:

 • kalm blijven
 • de eigenaar onmiddellijk op de hoogte stellen
 • het ongeval bij ForenSys / CRS op telefoonnummer 199 melden
 • geen aanbod, belofte van betaling, schikking, kwijtschelding, vrijgave, schadeloosstelling of erkenning van aansprakelijkheid doen

financiële verplichtingen

De huurder moet:

 • het volledige bedrag van de huur van de auto betalen aan het begin van de huurperiode. Dit kan contant, met betaalpas of met een creditcard.
 • een borgsom van $ 250 te betalen. De eigenaar behoudt de te gebruiken borgsom in geval van verlies of schade aan het voertuig tijdens de looptijd van deze overeenkomst. Indien er geen schade of verlies is, wordt deze borg aan de Huurder geretourneerd.
 • alle boetes betalen met betrekking tot verkeersovertredingen die tijdens de huurperiode zijn begaan.
 • Een bedrag van $ 30 betalen, als de autosleutel in de auto is opgesloten.
 • $20 schoonmaakkosten betalen als de auto bij het inleveren niet schoon is gemaakt.

kwijtschelding van schade

Als extra service aan onze klanten biedt de eigenaar een optionele vrijstelling van aanrijdingsschade. Een Collision Damage Waiver kost $ 10 per dag. Dit is een niet-restitueerbare vergoeding. De afstandsverklaring voor schade door aanrijding dekt geen diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, op voorwaarde dat het voertuig wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

beëindiging huurovereenkomst

De Eigenaar en Huurder komen overeen dat deze overeenkomst eindigt op de Einddatum vermeld in het contract van de overeenkomst. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, kan de Eigenaar of de Huurder deze Overeenkomst vóór de Einddatum beëindigen met een opzegtermijn van ten minste één (1) dag. Indien deze Overeenkomst voor de Einddatum wordt beëindigd, zullen Eigenaar en Huurder samenwerken om te bepalen of restitutie noodzakelijk is.

De eigenaar kan de huurovereenkomst beëindigen en de onmiddellijke teruggave van het voertuig eisen of het voertuig opnieuw in bezit nemen, zonder voorafgaande kennisgeving, als de eigenaar een redelijke grond heeft om aan te nemen dat:

 • de huurder heeft bovengenoemde huurovereenkomsten geschonden die niet kunnen worden verholpen of die kunnen worden verholpen maar niet binnen een redelijke tijd zijn gebeurd; de eigenaar heeft de huurder hiervan op de hoogte gesteld.
 • het is waarschijnlijk dat de huurder tijdens de huurperiode schade toebrengt aan de auto of eigendommen of schade toebrengt aan mensen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van Curaçao. HT Rent a Car en u stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Curaçao de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen op te lossen die kunnen ontstaan in verband met deze voorwaarden.

Neem contact met ons op

Om een klacht over de overeenkomst op te lossen of om nadere informatie over de overeenkomst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

HT Rent A Car
Mobiel: +5999 5109035
E-mail: hello@htrentacar.com

Chat with us
Scan de code